دلو 12 1401

بامیان: 20 تن پولیس در کهمرد از صفوف دشمن جدا شدند

به اساس خبر، 20 تن پولیس اداره مزدور در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان از صفوف دشمن جدا شدند.
پولیس یاد شده در منطقه اشپشته در تشکیلات پولیس اداره مزدور فعالیت مینمودند ودیروز پوسته های شان را ترک کردند.
خبرمیگوید که دراثر حملات پیا پی مجاهدین، پولیس متذکره اعتماد شان را بر اداره پوشالی کابل ازدست دادند وظایف شان را ترک وبه منازل شان برگشتند.

Related posts