دلو 14 1401

بادغیس : مراسم فاتحه خوانی وبیعت درقادس برگزارگردید

ازولایت بادغیس خبر رسیده است که حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز ، مراسم  ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی بمناسبت فوت عالی قدر امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) درولسوالی قادس برگزار شد .

درمراسمی که به همین منظور درمربوطات ولسوالی مذکور برگزار شد ، صد هاتن ازعلماء کرام ، شیوخ ، شخصت های متنفذ ومجاهدین به رهبری محترم ملامحمد عیسی اشتراک داشتند .

اشتراک کنندگان  برای امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد (ر حمه الله ) ختم قرآن عظیم الشان وبه روح اش اتحاف دعا کردند .

خبرمی افزاید که اشتراک کنندگان پس ازدعا همگی با یک صدا بیعت خود را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ملااخترمحمدمنصور اعلام نمودند .

Related posts