دلو 13 1401

بادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند 

ازولایت باغیس خبر رسیده است که روز گذشته ، صد هاتن ازعلماء ومتنفذین درمناطق کفچاین وپدی ازمربوطات ولسوالی سنگ آتش  بعد ازاداء نماز جمعه  برای امیرالمؤمنین مجاهد ( رحمه الله ) فاتحه گرفتند وبه ایصال ثواب چندین ختم قرآن به اتمام رساندند .

خبرمی افزاید که پس ازدعا وختم قرآن حدود 4 خانواده با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی  بیعت وحمایت قاطع شان را ازمارت اسلامی اعلان نمودند ودرکنار بیعت یک گروه 25 نفری به سرپرستی ملافراح الدین تعیین شد که درمقابل دشمنان دین ووطن با مجاهدین امارت اسلامی همکار وهمپیمان باقی خواهند ماند .

Related posts