دلو 12 1401

اوباش های گلیم جم  درفاریاب 22 خانهء مردم ملکی را آتش دادند

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته ، عساکر اردوی اجیر ، ملیشه های اربکی وپولیس درمنطقه قرایی ازمربوطات ولسوالی المار بکمک هلی کاپتر های باداران شان دست به حمله زدند .

دراین حمله هوایی دشمن ، 3 تن ازموی سفیدان بشمول یک زن منطقه بشهادت رسیده و22 خانهء باشندگان منطقه ای مذکور ازسوی اوباش های دوستم حریق گردیده که درمیان ایشان کتب دینی ونسخه های قرن پاک نیز شامل است ( انالله وانا الیه راجعون)

اوباشا های   کمونیست سابق ووحشی صفت کنونی امریکایی  توان مقاومت را درمقابل مجاهدین امارت اسلامی ازدست داده اند وحالا برعکس این  منازل مردم ملکی را آتش میدهند .

اوباش های دوستم وحشی  درولسوالی های قیصار ، المار وکوهستان ولایت سراپل عملیاتی وسیعی را آغاز کردند که تاکنون کدام دست آورد ندارند .

روز گذشته دشمن خواست که ولسوالی کوهستان را دوباره درتصرف خود بیارود اما موفق نه شد وبه دروغ درسانه ها ادعا کرد که گویا تعدادی کثیری ازمجاهدین بشهادت رسیده اند واین ادعای مملو ازدروغ دشمن هیچ حقیقت ندارد .

 

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۲۰ هق 2015/8/5م

Related posts