دلو 13 1401

افراد دشمن از یک پوسته در خاص ارزگان فرار کردند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است ، پس از آنکه مجاهدین دیشب در منطقۀ شالی ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان ، 6 پوستۀ دشمن اجیر را فتح نمودند و درگیری بالای پوسته های دیگر دشمن امروز نیز دوام داشت، افراد دشمن امروز ظهر از ترس حملۀ مجاهدین ، یک پوستۀ خود را د رمنطقۀ شیخان این ولسوالی تخلیه نموده و پا بفرار گذاشته اند .

پس از فرار دشمن ، یک عراده موتر سایکل و مقداری مهمات و تجهیزات به غنیمت مجاهدین در آمده است .

2015/5/27

Related posts