مستند خشک‌سالی در افغانستان

مستند خشک‌سالی در افغانستان، از رادیو تلویزیون ملی

مستند خشک‌سالی در افغانستان، از رادیو تلویزیون ملی