دلو 09 1401

ارزگان : پیوستن 5 تن پولیس بامجاهدین درترینکوت

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح امروز ، 5 تن پولیس هریک شهزاده ، خانزاده وپیرزاده ولدان ملاحیات الله ، محمد داود ولد موسی جان وصدیق الله ولد بازمحمد درمنطقه ناوهء نهایی ازمربوطات شهر ترینکوت مرکز این ولایت ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

2015/8/17

Related posts