دلو 09 1401

ارزگان : پیوستن 93 تن اربکی بامجاهدین درچهارچینه

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که درطول چند روز گذشته 93 تن اربکی درمنطقه شاه منشد ازمربوطات ولسوالی چهارچینه ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

اسمای افراد تسلیم شده ازقرار ذیل است :

حاجی معصوم ولد غلام سرور ،۲ آغاجان ولد نظرمحمد ، ۳عبدالعلی ولد امان الله ،۴ اسدالله ولد عبدالباقی ، ۵محمدگل ولد غلام دستگیر ،  ۶موسی جان ولد امان الله ،۷ عبدالرحمن ولد حاجی حبیب آکا ، ۸ حضرت گل ولد عبدالله ، ۹ خالقداد ولد امان الله  ، ۱۰ شیرآغا ولد شریف آکا ، ۱۱ صاحب جان ولد عبدالکریم آکا ، ۱۲ رحمت الله ولد آغامحمد ، ۱۳ اکرم ولد غلام سرور ، ۱۴ رحمت الله ولد حاجی نورالله ، ۱۵ شاولی ولد عبدالجلیل ، ۱۶ محمدشاه ولد حاجی پیرمحمد ، ۱۷ سحرگل ولد عبدالرحمن ، ۱۸ احمدشاه ولد محمد شاه ، ۱۹ عبدالغنی ولد عبدالرحمن ، ۲۰ محمد نور ولد عبدالله جان ، ۲۱ حیات الله ولد حاجی عبدالله ، ۲۲ گل آغا ولد غلام حیدر ، ۲۳ محمد امین ولد محمد گل جان ، ۲۴شراف الدین ولد علم گل ، ۲۵سحرگل ولد باران ، ۲۶توریالی ولد اخترمحمد ، ۲۷ نجیب الله ولد حاجی عبدالله جان ، ۲۸ لعلی ماما ولد حاجی عبدالقیوم ، ۲۹ لالی ولد حاجی تور ، ۳۰ محمد اسماعیل جان ولد غمی ، ۳۱سهارگل ولد محمد حق ، ۳۲ عبدالواحد ولد عبدالباری ، ۳۳ نیک محمد ولد تورجان ، ۳۴ محب الله ولد شاباران ، ۳۵ دین محمد ولد عبدالصمد ، ۳۶ محمد رضا ولد حاجی عبدالحبیب ، ۳۷ حاجی میرزا ولد نظرجان ، ۳۸ حیات الله ولد محمد امین  ، ۳۹ ابراهیم جان ولد حاجی میرزا ، ۴۰ عبدالله جان ولد گوهر ، ۴۱ عبدالباقی ولد مولاداد ، ۴۲ عبدالرشید ولد غلام دستگیر ، ۴۳ علمگل ولد غلام سرور ، ۴۴ توریالی ولد والی جان ، ۴۵ سعدالله ولد حاجی عبدالغفار خان ، ۴۶ نورعلی ولد سعدالله ، ۴۷ سید محمد ولد سردارمحمد ، ۴۸ سید ولی ولد عبدالباقی ، ۴۹ عبدالرشید ولد والی جان ، ۵۰ توریالی ولد حاجی عبدالجلیل ، ۵۱ زلمی ولد حاجی عبدالجلیل ، ۵۲ سید رسول ولد دوست محمد ، ۵۳ ضیاء الحق ولد خالقداد ، ۵۴ نصرالله ولد حاجی میرزا ، ۵۵ صدوزی ولد والیجان ، ۵۶ محبوب ولد والی حاجی میرزا ، ۵۷ محمد علم ولد حاجی شاه محمد ، ۵۸ صوفی ولد تورجان ، ۵۹ عبدالنبی ولد حاجی محمد علی ، ۶۰ عبدالستار ولد تورجان ، ۶۱ غلام رسول ولد ولی جان ، ۶۲ عبدالستار ولد تورجان ، ۶۳غلام رسول ولد  ولی جان  ۶۴ عاشق الله ولد محمد اسماعیل ، ۶۵ یحی ولد حاجی ولد ولیجان ، ۶۶ لقمان ولد حاجی عبدالعلی ، ۶۷ لالی ولد محمد اسماعیل ، ۶۸ عبدل محمد ولد غلام نبی ، ۶۹ امین الله ولد غلام نبی ، ۷۰ تیمورشاه ولد تورجان ، ۷۱ عبدالرؤف ولد نورجان ، ۷۲ فیض الله ولد عبدالنبی ، ۷۳ فیض الحق ولد محمد اسماعیل ، ۷۴ زین الله ولد عبدالنبی ، ۷۵ زلمی ولد عبدالجبار ، ۷۶ نانیو ولد عبدالصمد ، ۷۷ عبدالجبار ولد غلام نبی لالا ، ۷۸ احسان الله ولد معلم امان الله ، ۷۹نقیب الله ولد محمد اسماعیل ، ۸۰ کوکولالا ولد حاجی امان الله ، ۸۱ حاجی عبدالقدیر ولد غلام حضرت ، ۸۲ عبدالقاهر ولد حاجی عبدالقدیر ، ۸۳ عجب گل ولد عبدالمتین ، ۸۴ حاجل گل ولد عبدالمتین ، ۸۵ عصمت الله ولد عبدالله جان ، ۸۶ عبدالمناف ولد حاجی حبیب الله ، ۸۷ الله نور ولد گل ، ۸۸ عبدالصمد ولد بلال ، ۸۹ محمد ابراهیم ولد محمد هاشم ، ۹۰ شاولی ولد گل  ، ۹۱ سیدشاه ولد جمادار ، ۹۲ طالب ولد بسم الله جان ، ۹۳محمد نسیم ولد سلام جان .

افراد مذکور تعهد کرده اند که تاآخرین رمق زندگی باسرومال بامجاهدین امارت اسلامی همکار وهمپیمان باقی خواهند ماند .

2015/8/10

Related posts