دلو 12 1401

ارزگان : پیوستن یک عسکر بامجاهدین درچوره

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح امروز ، یک عسکر عصمت ولد ملک درمنطقهء خوشخدیر ازمربوطات ولسوالی چوره ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2015/8/14

Related posts