دلو 12 1401

ارزگان : قومندان امنیهء سابق ولسوالی خاص ازگان ویک قومندان دیگر دشمن کشته شدند

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که قومندان نورمحمد ( قاری ) قومندان امنیهء پیشین ولسوالی خاص ارزگان ویک قومندان قرارگاه عساکر اردوی اجیر ( ضابط ) درپی انفجار ودرگیری روز گذشته درمنطقه خواجه زو ازمربوطات این ولسوالی  کشته شده اند .

قومندان قاری باغرور گفته بود که درهرصورت باید قومندان عبدالصمد محاصره  شده را نجات میدهیم .

2015/8/9

Related posts