دلو 13 1401

ارزگان : عملیات اجیران دردهراود پس ازناکامی وشکست دشمن به پایان رسید

گذارش های رسیده ازولایت ارزگان حاکی است ، عملیاتی که 3 هفته پیش ازسوی عساکر اردوی اجیر ، پولیس وملیشه های اربکی درمنطقهء ناوهء غارو ازمربوطات ولسوالی دهراود آغاز گردیده بود ، امروز باشکست تحقیر آمیز دشمن به خاتمه یافت  .

درمدت 3 هفته گذشته اجیران درتحت حملات مسلسل وانفجارات مجاهدین امارت اسلامی بودند که دراثر آن به دشمن تلفات جانی ومالی سنگینی وارد گشته است .

خبرمی افزاید که عساکر دشمن دردوران عملیات شان منازل مردم ملکی را هدف سلاح های سنگین قرارداده وتمام قدرت خود را ازمودند اما پیروز نه شدند وازساحهء مذکور مجبور به فرار شده اند.

گفته میشود که منطقهء مذکور تاکنون بطور کامل درکنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

2015/8/19

Related posts