دلو 12 1401

ارزگان : در نبرد سه روزه در دهراود  3 موتر زررهی دشمن  تخریب گردید

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که از3 روز بدینسو درگیری میان مجاهدین امارت اسلامی و عساکر دشمن درولسوالی دهراود جریان داشت که  امروز با شکست دشمن به پایان رسید .

این درگیری سه روز قبل درمنطقه چمبرک این ولسوالی زمانی بوقوع پیوست که اجیران داخلی برای شکستن محاصرۀ مرکز ولسوالی چهارچینه  درحرکت بودند .

خبرمی افزاید که عساکر دشمن پس ازدرگیری سه روز بامتحمل شدن تلفات سنگین ازمنطقه پا بفرار گذاشته اند .

دراین درگیری سه روزه 3 موتر زرهی دشمن توسط ماین های زمینی وراکت  تخریب گردیده وراکبین آنان کشته وزخمی شده اند .

 

Related posts