دلو 14 1401

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح اجیران داخلی از 3 پوستۀ شان در مناطق شیخی ، بادینزو و بادی ولسوالی خاص ارزگان پا بفرار گذاشته اند و مجاهدین کنترول منطقه را به دست گرفته اند .

2015/5/28

Related posts