دلو 14 1401

اجیران داخلی از یک پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان پا بفرار گذاشتند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است بعد از ظهر امروز اجیران داخلی از یک پوستۀ دیگر شان در منطقۀ صدچهارقلعۀ از مربوطات شالی ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان پا بفرار گذاشته اند .

2015/5/27

Related posts