دلو 12 1401

آمریکا حالا نیز در قریه ها و دهات عملیات کرده و بمباران می کند

در دسمبر 2014 میلادی آمریکا پایان ماموریت نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد، بدین معنا که بعد از این تاریخ خودسرانه و یا هم بصورت مشترک با عساکر افغان در عملیات ها شرکت نخواهد کرد، بلکه تنها امور آموزش و مشوره دهی را انجام خواهد داد.

آمریکا از سال 2012 ادعا میکرد که امور زندان بگرام را به حکومت کرزی واگذار کرده است، اما هنگامیکه در سال 2014 میلادی تعداد کثیری از محبوسین زندان بگرام به پل چرخی انتقال یافتند، منابع موثق تائید کردند که هنوز هم آمریکائی ها در بگرام زندانی مخصوص بخود دارند و افراد مطلوب و مشکوک را دستگیر نموده و در انجا زندانی می کنند، حقیقت اینست که تا هم اکنون تمام امور زندان بگرام به حکومت مشترک محول نگردیده است و در زندانهای مخوف انان هنوز هم افغانها زیر شکنجه ها و مظالم آنان در یک سرنوشت نامعلوم قرار دارند.

اعلام پایان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان دقیقاً همانند سپردن امور زندان بگرام ، صرفاً برای نام و ظاهر فریبی بوده است، زیرا از زمان اعلام فیصلهء امریکا تا هم اکنون که بیشتر از پنج ماه میگذرد هنوز هم قوتهای اشغالگر در عملیات ها شرکت نموده ، یورش های شبانه انجام میدهند ، قریه ها و دهات را بمباری کرده ، حملات درون انجام میدهند ، مردم ملگی را دستگیر و زندانی می کنند و مطابق میل خود انها در زندان بدون محاکمه نگه میدارند.

اینکه آمریکائی ها ادعا می کنند که از شروع سال 2015 میلادی عملیات نظامی در افغانستان به پایان رسیده و در امور نظامی شرکت ندارد، اما از گوشه و کنار کشور شکایت هایی مبنی بر اینکه قوتهای اشغالگر خودسرانه و یا هم با عساکر افغان بشکل مشترک عملیات می کنند، منازل و خانه ها ی باشندگان را تلاشی کرده و حتی منازل و باغ های مردم را بمباران کرده و هدف سلاح ها ی ثقیله قرار میدهند که در نتیجهء ان تعداد کثیری از هموطنان ملکی خاصتاً زنان و کودکان به شهادت رسیده و زخمی گردیده اند.

در اینجا برای تثبیت گفته های فوق چند نمونهء مستند را به عنوان مثال به شما پیشکش مینمائیم.

بتاریخ 6 جنوری در منطقهء شوریک ولسوالی مانوگی ولایت کنـــــر در نتیجهء حملهء طیارهء بدون سرنشین(درون) دو فرد ملکی ( سید سلطان و فرزندش) به شهادت رسیدند.

بتاریخ 9 جنوری در مناطق زمرخیل، مورگی، لنده خیل و لتی قلعه ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار قوتهای اشغالگر خارجی و عساکر اجیر داخلی بصورت مشترک بر خانه های باشندگان یورش برده که در نتیجه آن دو فرد ملکی را به شهادت رسانده و سیصد(300) تن از باشندگان را دستگیر کردند، بعد از آن از جملهء افراد دستگیر شده پنجاه (50) تن از جوانان را با خود بردند و مابقی افراد را پس از شکنجه و لت و کوب شدید رها کردند، طبق گفته های شاهدان عینی عساکر در هنگام تلاشی منازل نیز پول نقد، اجناس قیمتی و زیورآلات را دزده اند.

بتاریخ 17 جنوری در منطقهء چکنور ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار در نتیجهء حملهء طیارهء بدون سرنشین(درون) اشغالگران سه فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ 19 جنوری اشغالگران خارجی ساحهء میرزاخیل منطقهء وزیر در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار را بمباران کردند که در نتیجهء این بمباری بشمول دو زن، یک کودک و دو مرد به شهادت رسیدند.

بتاریخ 8 فبروری طیارهء درون اشغالگران خارجی بر مردم ملکی در منطقهء باندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حمله کرد که در نتیجه دو فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ 12 فبروری در منطقهء سپینی ژی ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار در حملهء درون قوتهای اشغالگر دو فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ 16 فبروری در منطقهء بازار مالمند ولسوالی سنگین ولایت هلمند اشغالگران خارجی به همکاری اجیران داخلی با طالبان جنگ شدیدی انجام دادند و بعد از ختم جنگ اشغالگران بازار مالمند که بیش از دو صد(200) باب دوکان و یک شوروم که بیست و دو عراده (22) موتر در ان بودند را آتش زده حریق کردند.

بتاریخ 17 فبروری در منطقهء قیلغو ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار قوتهای خارجی بر قریهء میگانو بمباری کردند که بر اساس گفته های شاهدان عینی در نتیجهء این بمباری سه فرد ملکی بنام های دل آغا ولد لعل زمان، نقیب الله ولد سید ملا و نیازمحمد ولد میرزا ) به شهادت رسیدند.

بتاریخ 18 فبروری طیاره های جیت قوتهای اشغالگر در منطقهء پتی خرگی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بر یک موتر تکسی عامل مسافرین بمباری کرد که در نتیجه شش تن از هموطنان ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ 19 فبروری قوتهای اشغالگر دو فرد ملکی سوار بر موترسایکل را بر روی سرک بین قریه های سهاکو و نیکنامو در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا به شهادت رساندند.

بتاریخ 2 مارچ قوتهای اشغالگر خارجی با همکاری عساکر اجیر داخلی بر قریهء شارگی ولسوالی نهرشاهلی ولایت بلخ چاپه انداخته و در هنگام تلاشی منازل باشندگان محل را لت و کوب کرده و زیانهای مالی نیز به انان وارد کرده اند، اشغالگران همچنین دو باشندهء قریه را نیز دستگیر نموده و با خود برده اند.

بتاریخ 30 آپریل در منطقهء گل تیپه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز در بمباری قوتهای اشغالگر خارجی شش (6) تن از هموطنان ملکی بشمول زنان وکودکان زخمی شدند و زیانهای نیز به منازل مردم وارد گردید.

بتاریخ 10 مـاه مــی اشغالگران خارجی و عساکر داخلی بصورت مشترک در منطقهء خیرمنی و ژوری ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار عملیاتی را انجام دادند که در جریان ان بشمول ملک نقیب الله دو تن از زنان خانواده اش را به شهادت رساندند و دها تن از باشندگان منطقه را دستگیر و زندانی کردند. طبق گفته های ساکنان محل عساکر در هنگام تلاشی از منازل مردم پول نقد و اجناس قیمتی را نیز دزدیده اند.

مأخذ :[رادیوی بي بي سي ،ازادي = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک ،خبریال  ویب سایتهای ،لراوبر= ،نن تکی اسیا=وبینوا=]

Related posts